mask

Przeglądy okresowe budynków w świetle przepisów

Właściciel nieruchomości musi dbać o stan budynku i zapobiegać pogarszaniu się jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Musi przyjrzeć się tym elementom budynku oraz instalacjom, które są narażone na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych oraz uszkodzenia wynikające ze zwyczajowego użytkowania. 

Musi także dbać o ochronę środowiska, kontrolując stan instalacji gazowych, przewodów kominowych oraz systemu wentylacyjnego. Do jego zadań należy też sprawdzenie dostępności ciepłej wody użytkowej oraz instalacji centralnego ogrzewania. Obowiązkiem osoby nadzorującej nieruchomością jest także dbałość o estetykę budynku. 

Dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców i środowiska

Właściciel co najmniej raz w roku kalendarzowym powinien przeprowadzić kontrolę mającą na celu sprawdzenie stanu technicznego budynku. Konkretne części nieruchomości, które należy sprawdzić, to stan zewnętrznych ścian budynku oraz przymocowanych do nich elementów, takich jak gzymsy, loggie, filary czy balkony, czyli wszystkich tych, które wpływają na obciążenie budynku. W dalszej kolejności należy również sprawdzić stan pokryć dachowych oraz skontrolować urządzenia wchodzące w skład ochrony przeciwpożarowej budynku oraz instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki. Właściciel nieruchomości, który w trakcie kontroli odkryje nieprawidłowości mogące prowadzić do zagrożenia środowiska, zagrożenia mienia lub katastrofy budowlanej ma obowiązek je usunąć. Kontrola musi zakończyć się sporządzeniem protokołu, który ma zostać przekazany do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego. 

Konsekwencje związane z nieodpowiednim przeprowadzeniem kontroli

Przegląd okresowy budynku jest obowiązkiem nałożonym przez prawo i jego niedopełnienie wiąże się ze sporymi konsekwencjami. Może być to kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 12 miesięcy dla osoby, która  przeprowadza kontrolę, nie posiadając wymaganych kwalifikacji. Osoba, która przeprowadzi kontrolę, ale nie przekaże protokołu, będzie podlegać karze grzywny.