mask

Zasady przeprowadzania inwentaryzacji dróg.

Inwentaryzacja jest terminem, który odznacza czynność, jaką jest spisanie rzeczywistego stanu zasobów będących w zasobach danej osoby fizycznej, prawnej lub państwa. W przypadku inwentaryzacji dróg chodzi o to, aby okresowo sprawdzać stan faktyczny ze stanem dokumentów, związany właśnie z drogami. Inwentaryzację warto powierzyć firmie Olbark, specjalizującej się w tej czynności.

Spis dróg ma za zadanie wykazać faktyczny stan dróg i ich długość, oraz, czy w przeciągu danej jednostki czasu, nie doszło do zmian w ich liczbie. Jeśli tak się stało, i zestawienie dokumentów z lat poprzednich, nie pokrywa się ze stanem faktycznym, wówczas należy zweryfikować, dlaczego tak się stało. Wyjątkiem od tej zasady jest oczywiste powstanie nowej drogi, na którą jest pełna dokumentacja ujmująca jej powstanie i przebieg. Problem jednak pojawia się, gdy zgodnie z dokumentami w danym miejscu powinna przebiegać droga, a jej w rzeczywistości nie ma. Pojawia się wówczas pytanie, czemu na planach ona występuje, a w terenie już nie. Do tej sytuacji może dojść w przypadku, gdy ktoś bezprawnie usunie jej fragment. Stąd dokonuje się regularnych pomiarów inwentaryzacyjnych.

Zasady inwentaryzacji.

Droga uznawana jest za budowlę, czyli środek trwały. Inwentaryzacja dróg odbywać się może z pomocą pomiarów, lub na mocy art. 26 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, metodą porównania ksiąg, gdy dokonania ich spisu natury jest niemożliwe, a ponieważ drogi należą do niezwykle trudnych do zmierzenia elementów, częściej stosuje się tę formę inwentaryzacji. Obejmuje ona wszystkie drogi, od krajowych, wojewódzkich, przez powiatowe, gminne, po drogi dojazdowe, osiedlowe i postojowe. Inwentaryzację, w myśl przepisów, należy przeprowadzić raz na cztery lata, właśnie metodą porównania zapisów, która jest o wiele wygodniejsza i w zasadzie, jako jedyna, realnie do przeprowadzenia. W tym celu wykonuje się analizę terenu na podstawie mapy techniczno-eksploatacyjnej, książki dróg, karty obiektu mostowego oraz książki obiektów mostowych i tuneli, oraz wykaz obiektów mostowych, promów, przepustów i tuneli, a także na podstawie dziennika objazdu dróg. W ten sposób uzyskany spis traktuje się za prawomocny, pokrywający się z faktycznym stanem rzeczy. Nietrudno więc zauważyć, że w zestawieniu z innymi elementami podlegającymi, zgodnie z ustawą, inwentaryzacji, drogi stanowią wyjątek, przy którym nie trzeba zachowywać dokładności pomiarowej i nawet tych pomiarów dokonywać. Należy jednak zadbać, aby analiza oparta o wskazane dokumenty była rzetelna i sumienna, dlatego powierza się ją odpowiedniej firmie.